31 Mar '16, 4am

Dhuniyeyge enme agubodu city akee kobaa?

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ސިޓީގެ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރު ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު އޮތްނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ސިޓީތަކުގެ އަގުތައްދަނީ އަރަމުންނެވެ. ދި އިކޮނޮމިސްޓް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު 2016 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނީ އެކި ބާވަތުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު 10 ސިޓީގެތެރެއިން އެމެރިކާގެ ދެ ސިޓީއެއް ހިމެނިފައިވާއިރު ދެ ސޓީގައިވެސްވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އުފުލިފައެވެ. ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ލޮސްއެންޖެލިސްގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު 19 އިންސައްތަވަނީ އުފުލިފައެވެ. ހަތްވަނައިގައި ހިމެނިފައިވާ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި މިދިއަ އަހަރާއަޅާބަލާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ އަގު 15 އިންސައްތަވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މި ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު އެންމެ އަގުބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނުނު ޖަޕާނުގެ ސިޓީތަކުގެ އަގުތައްވަނީ ދަށަށްދާން ފަށާފައެވެ.ޓޯކިޔޯ އަދި އޮސާކާވަނީ އެގާރަ ވަނައާ 14 ވަނަ އަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެ...

Full article: https://raajje.mv/61646

Tweets

Singapore ge Royal Institution ge enme mathee s...

sun.mv 30 Mar '16, 12pm

އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިސް މާހިރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގައި އުފައްދާފައިވާ "ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން"އިން، ...

Singapore ge Royal Institution ge enme mathee s...

sun.mv 30 Mar '16, 12pm

އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިސް މާހިރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގައި އުފައްދާފައިވާ "ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން"އިން، ...