statutes.agc.gov.sg Archives - 15 July 2018, Sunday